предишна | съдържание | следваща Чл.82. (1) Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение. (2) За нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5 000 лева, а за еднолични търговски и юридически лица – имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.52. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия Председател: 1. по негова инициатива; 2. по искане на 1/3 от общинските съветници; 3. по искане на 1/5 от избирателите на общината; 4. по искане на областния управител. (2) В случаите по ал.1, т.2,3 и 4 Председателят на Общинския съвет […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.39 (1) Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. (2) Постоянните комисии на Общинския съвет са: 1. Комисия по комплексно, икономическо развитие, бюджет и финанси, […]

още...

предишна |съдържание |следваща Чл.23. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право: 1. да прекъсва изказващия се; 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; 3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите; 4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието. […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.14. (1) Председателят на Общинския съвет: 1. свиква и ръководи подготовката и заседанията на съвета; 2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност; 3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.6. Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. Чл.7.(1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанията до избиране на председател на Общинския съвет. (2) Общинските […]

още...

Председателят на Общински съвет се избира на първото заседание измежду избраните общински съветници. Председател на Общинския съвет – Правомощия и задължения свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им; координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност; провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите […]

още...