предишна |съдържание |следваща Чл.23. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право: 1. да прекъсва изказващия се; 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; 3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите; 4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието. […]

още...

Кмет на кметство – права и задължения: изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството; организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия; отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост; назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие […]

още...

Кметът на Община е орган на изпълнителната власт в общината. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон. В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението. Правомощията на кмета на Община: назначава за срока на мандата […]

още...

Общински съветник – правомощия и задължения Общинският съветник е длъжен да положи клетва със следните думи “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от …. община и да работя за тяхното благоденствие.”. Полагането на клетвата се […]

още...

Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление в Република България. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Общинският съвет се основава на Конституцията и законите на Република България. Той осъществява своята дейност чрез определени актове, описани в закона. Правомощия и задължения на Общинския съвет Правомощията на общинския съвет са описани в ЗМСМА. Съгласно […]

още...