предишна | съдържание § 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. § 2. Чл. 20, ал. 2 влиза в сила, считано от 01.01.2008 година. Възнаграждението на общинските съветници до 31.12.2007 г. […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.82. (1) Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение. (2) За нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5 000 лева, а за еднолични търговски и юридически лица – имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.6. Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. Чл.7.(1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанията до избиране на председател на Общинския съвет. (2) Общинските […]

още...