предишна | съдържание | следваща Чл.98. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет. (2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания. Чл.99.(1). Общинският съветник може да отправя писмени питания чрез председателя на общинския съвет най- късно 7 дни преди началото на заседанието. […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.52. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия Председател: 1. по негова инициатива; 2. по искане на 1/3 от общинските съветници; 3. по искане на 1/5 от избирателите на общината; 4. по искане на областния управител. (2) В случаите по ал.1, т.2,3 и 4 Председателят на Общинския съвет […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.37. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група. (2) Всяка група се състои от най-малко 3-ма общински съветници. (3) Общински съветници, чиито брой е недостатъчен за образуване на […]

още...

предишна |съдържание |следваща Чл.23. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право: 1. да прекъсва изказващия се; 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; 3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите; 4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието. […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.18. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА и се прекратяват с изтичане срока на пълномощията на ОбС. Чл.19. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно с решение на Общинския съвет: 1. при поставяне под запрещение; 2. когато съветникът е […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.14. (1) Председателят на Общинския съвет: 1. свиква и ръководи подготовката и заседанията на съвета; 2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност; 3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.6. Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. Чл.7.(1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанията до избиране на председател на Общинския съвет. (2) Общинските […]

още...

съдържание | следваща Чл.1.Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет – община Сливница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – община Сливница. Чл.2.Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство […]

още...

Председателят на Общински съвет се избира на първото заседание измежду избраните общински съветници. Председател на Общинския съвет – Правомощия и задължения свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им; координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност; провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите […]

още...

Общински комисии Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни общински комисии. Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии. Постоянните и временните комисии имат за задача: да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите; да подпомагат общинския […]

още...