предишна | съдържание § 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. § 2. Чл. 20, ал. 2 влиза в сила, считано от 01.01.2008 година. Възнаграждението на общинските съветници до 31.12.2007 г. […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.111. (1) Кметът на общината,заместник-кмета, секретаря на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник. (2) Кметът на общината подписва и внася […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.98. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет. (2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания. Чл.99.(1). Общинският съветник може да отправя писмени питания чрез председателя на общинския съвет най- късно 7 дни преди началото на заседанието. […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.82. (1) Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение. (2) За нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5 000 лева, а за еднолични търговски и юридически лица – имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.52. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия Председател: 1. по негова инициатива; 2. по искане на 1/3 от общинските съветници; 3. по искане на 1/5 от избирателите на общината; 4. по искане на областния управител. (2) В случаите по ал.1, т.2,3 и 4 Председателят на Общинския съвет […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.39 (1) Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. (2) Постоянните комисии на Общинския съвет са: 1. Комисия по комплексно, икономическо развитие, бюджет и финанси, […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.37. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група. (2) Всяка група се състои от най-малко 3-ма общински съветници. (3) Общински съветници, чиито брой е недостатъчен за образуване на […]

още...

Общинският съвет определя числеността и структурата на общинската администрация. Съгласно одобрения план, кметът на общината, назначава заместник-кметове и определя техните функции. Кметът на общината, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината. Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон. […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.6. Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. Чл.7.(1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанията до избиране на председател на Общинския съвет. (2) Общинските […]

още...

съдържание | следваща Чл.1.Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет – община Сливница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – община Сливница. Чл.2.Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство […]

още...