съдържание | следваща Чл.1.Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет – община Сливница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – община Сливница. Чл.2.Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство […]

още...

Общински съвет Сливница – Постоянни комисии (към Май 2009) Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Общински съвет гр.Сливница. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите, да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за […]

още...

Общински комисии Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни общински комисии. Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии. Постоянните и временните комисии имат за задача: да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите; да подпомагат общинския […]

още...