предишна | съдържание § 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. § 2. Чл. 20, ал. 2 влиза в сила, считано от 01.01.2008 година. Възнаграждението на общинските съветници до 31.12.2007 г. […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.123. (1) Международните връзки на Общинските съвети се организират от председателя на съвета. (2) Предложение за изпращане на делегации на ОбС в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъжда и решава от Председателския съвет. Чл.124. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните ПК на ОбС […]

още...