предишна | съдържание | следваща Чл.82. (1) Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение. (2) За нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5 000 лева, а за еднолични търговски и юридически лица – имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно […]

още...