предишна | съдържание § 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. § 2. Чл. 20, ал. 2 влиза в сила, считано от 01.01.2008 година. Възнаграждението на общинските съветници до 31.12.2007 г. […]

още...