предишна | съдържание | следваща Чл.98. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет. (2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания. Чл.99.(1). Общинският съветник може да отправя писмени питания чрез председателя на общинския съвет най- късно 7 дни преди началото на заседанието. […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.82. (1) Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение. (2) За нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5 000 лева, а за еднолични търговски и юридически лица – имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно […]

още...

Общинският съвет определя числеността и структурата на общинската администрация. Съгласно одобрения план, кметът на общината, назначава заместник-кметове и определя техните функции. Кметът на общината, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината. Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон. […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.6. Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. Чл.7.(1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанията до избиране на председател на Общинския съвет. (2) Общинските […]

още...

Кметът на Община е орган на изпълнителната власт в общината. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон. В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението. Правомощията на кмета на Община: назначава за срока на мандата […]

още...