Кмет на кметство – права и задължения: изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството; организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия; отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост; назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие […]

още...