предишна | съдържание | следваща Чл.123. (1) Международните връзки на Общинските съвети се организират от председателя на съвета. (2) Предложение за изпращане на делегации на ОбС в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъжда и решава от Председателския съвет. Чл.124. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните ПК на ОбС […]

още...

предишна | съдържание | следваща Чл.111. (1) Кметът на общината,заместник-кмета, секретаря на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник. (2) Кметът на общината подписва и внася […]

още...

Кметът на Община е орган на изпълнителната власт в общината. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон. В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението. Правомощията на кмета на Община: назначава за срока на мандата […]

още...