предишна | съдържание | следваща Чл.111. (1) Кметът на общината,заместник-кмета, секретаря на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник. (2) Кметът на общината подписва и внася […]

още...

Общинският съвет определя числеността и структурата на общинската администрация. Съгласно одобрения план, кметът на общината, назначава заместник-кметове и определя техните функции. Кметът на общината, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината. Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон. […]

още...