Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление в Република България, който се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от “Закона за местното самоуправление и местната администрация” (ЗМСМА). Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят на съветниците съответства на броя на населението, съгласно ЗМСМА. Общинският съвет осъществява правомощията […]

още...

Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление в Република България. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Общинският съвет се основава на Конституцията и законите на Република България. Той осъществява своята дейност чрез определени актове, описани в закона. Правомощия и задължения на Общинския съвет Правомощията на общинския съвет са описани в ЗМСМА. Съгласно […]

още...