предишна | съдържание | следваща Чл.123. (1) Международните връзки на Общинските съвети се организират от председателя на съвета. (2) Предложение за изпращане на делегации на ОбС в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъжда и решава от Председателския съвет. Чл.124. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните ПК на ОбС […]

още...

Кмет на кметство – права и задължения: изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството; организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия; отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост; назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие […]

още...

Кметът на Община е орган на изпълнителната власт в общината. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон. В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението. Правомощията на кмета на Община: назначава за срока на мандата […]

още...

Общински съветник – правомощия и задължения Общинският съветник е длъжен да положи клетва със следните думи “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от …. община и да работя за тяхното благоденствие.”. Полагането на клетвата се […]

още...