10-05-2009 | Ася |

предишна | съдържание | следваща

Чл.82. (1) Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.
(2) За нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5 000 лева, а за еднолични търговски и юридически лица – имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.

(4) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.83. Наредба се издава за прилагане на отделни разпоредби на нормативен акт с по-висока степен.

Чл.84. С инструкция Общинският съвет дава указания относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да обезпечи.

Чл.85. По останалите въпроси от компетенцията му Общинският съвет се произнася с решения.

Чл.86. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от Кмета на общината.

(2) Проектите за правилници, наредби и инструкции заедно с мотивите на вносителя се отправят в писмен вид до Председателя на Общински съвет, който регистрира внасянето.

(3) Предложенията трябва да съдържат:
1. Информация за целесъобразността и законосъобразността, необходима за вземане на правилно решение.
2. Становище по очакваните последици от прилагането на проекта и необходимите разходи за неговото изпълнение.
Чл.87. (1) Председателят на общинския съвет в тридневен срок разпределя проектите между постоянните комисии.

(2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

Чл.88. (1) На първо заседание, след получаване на проекта, комисията се произнася със становище по законосъобразността, целесъобразността и финансовата му обезпеченост.”

(2) След приключване на обсъждането на проектите в комисиите председателя на ОбС включва проекта в дневния ред на първото следващо заседание, като материалите се предоставят на Общинския съвет по реда на чл. 54,ал.1 от този Правилник.

(3) Окончателно приетия текст се подписва от председателя на ОбС и протоколчика.

Чл.89. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

Чл.90. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от Общинския съвет решения до Кмета на общината и Областния управител 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл. 91. (1) Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на Общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл.45, ал.2 от ЗМСМА.

(2) Председателят на общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.

(3) Оспореното решение се включва в дневния ред на общинския съвет на първото заседание, следващо заседанието на което е прието.

(4) Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.

(5) Ако са оспорени само отделни текстове от акта на общинския съвет се гласуват само текстовете, които са оспорени.

Чл.92. Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен (обществен съвет), който да подпомага работата му по конкретни въпроси. С решението си, общинският съвет приема и правила за функционирането и участието в консултативен (обществен съвет).
Чл.93. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

(3) Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местния печат, електронните медии или интернет решението по ал.2, 7 дни след вземане на решението от ОбС за публично обсъждане.

(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл.94. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници.

Чл.95 (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет. (2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат на първото си заседание.

Чл.96. (1)Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от секретаря на общината.

Чл.97. (1) Всички актове на общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване, интернет или по друг подходящ начин.

(2) Нормативните актове на Общинския съвет се обнародват в местен или регионален вестник и в интернет страницата на общината.

предишна | съдържание | следваща

3 коментара и връзки към “Глава девета – Внасяне,обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на Общинския съвет”


Връзки към тази страница

  1. […] Глава девета ВНАСЯНЕ,ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И Д

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!