10-05-2009 | Ася |

предишна | съдържание | следваща

Чл.52. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия Председател:
1. по негова инициатива;
2. по искане на 1/3 от общинските съветници;
3. по искане на 1/5 от избирателите на общината;
4. по искане на областния управител.

(2) В случаите по ал.1, т.2,3 и 4 Председателят на Общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от Председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

Чл. 53. Като самостоятелен орган на местното самоуправление, Общинският съвет утвърждава и работи по годишна програма на приоритетите. С цел еднопосочност, основните проблеми ежегодно се стиковат с ръководството на Общинската администрация. Заседанията на Общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.

Чл. 54 (1). Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на Общинския съвет се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в рамките на пет работни дни преди неговото провеждане. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието с всички постъпили материали по него и се получава .

(2) Писмени материали с особено голям обем като програми, стратегии и други подобни, с изключение на проекта и отчета на общинския бюджет, се предоставят за ползване от общинските съветници в канцеларията на Общинския съвет.

(3) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.
(4) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.55 (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.54, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:
1. настъпването на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;
2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

Чл.56. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на Общинския съвет.

(2).При отсъствие на председателя на Общинския съвет, заседанията се откриват и ръководят от избран от Общинския съвет общински съветник.

Чл.57. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) В процеса на заседанието проверка на кворума се извършва по преценка на председателя или по искане на общински съветник.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.58 (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2). При определяне на дневния ред за всяко заседание на ОбС, председателя на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” в края на дневния ред и определя време за изказвания до 5 мин.

(3). Писмени питания, предложения и становища на граждани, които не са от компетенцията на ОбС, се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в седемдневен срок.

(4) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.

(5) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.
Чл.59. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят общинските съветници и кмета на общината.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.60. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.61. (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предврителна писмена заявка.

(4) Думата може да се дава на служители от Общинската администрация или други служби, поканени да вземат участие в заседанието, съобразно тяхната компетентност и длъжност.
Чл.62. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос. Чл.63. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.64. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.65. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.66. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 2 реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.
Чл.67. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 2 общински съветници.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.68. (1) Кметът на общината, зам.кмета, кметовете на кметства, кметските наместници, секретарят на общината и юриста имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.

(3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.
(4) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на секретаря на общината по негово искане.

(5) Кметът на общината, Кметовете на кметства, кметските наместници и секретаря на общината имат право на съвещателен глас.

Чл.69. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес в рамките на определеното по чл. 58,ал.2 от този Правилник време.

Чл.70. (1) На питанията на граждани се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

(3) Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.71. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, Председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) Всеки съветник може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути, веднъж на заседание. В такъв случай председателят предлага на гласуване предложението, като продължителността на прекъсване не може да бъде по-малка от 10 минути. Интервалът между две прекъсвания, не може да бъде по-малък от 1 час.

Чл.72. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския съвет по предложение на общински съветник.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.73. (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

(2) Явно гласуване се извършва чрез:
1. вдигане на ръка;
2. поименно.

(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец от ОбС.

Чл.74. Предложение за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник.Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушват се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направенотопредложение.

Чл.75. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.76. (1) Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане на следващо заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за поправки;
5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки
6. предложения за допълнения;
7. основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.77. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.78 (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.79. (1) За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него и от председателя на общинския съвет най-късно в 5 дневен срок от заседанието.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

(3) На всяко заседание се прави магнетофонен запис, който се съхранява до края на мандата на Общинския съвет.

Чл.80. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

Чл.81. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

предишна | съдържание | следваща

3 коментара и връзки към “Глава осма – Подготовка и провеждане на заседания на Общинския съвет”


Връзки към тази страница

  1. […] Глава осма ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВ

  2. […] предишна|съдържание|следваща […]

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!