10-05-2009 | Ася |

предишна | съдържание | следваща

Чл.39 (1) Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

(2) Постоянните комисии на Общинския съвет са:
1. Комисия по комплексно, икономическо развитие, бюджет и финанси, устройство на територията и програми на ЕС.
2. Комисия по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол
3.Комисия по регионална политика, нормативна уредба, опазване на околната среда, благоустрояване и комунална дейност.
4.Комисия по здравеопазване, образование, култура, религия, социални дейности, спорт и туризъм.

(3) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.40. (1) Постоянните комисии , съгласно чл. 49,ал.1 от ЗМСМА имат за задача :
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.41.(1) Всеки общински съветник може да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не в повече от три.

(2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл.42.(1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на Общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, с мнозинство повече от 2/3 от общия брой общински съветници.

Чл.43.(1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на Общинския съвет.

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 2 дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА.

(3) Два дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината.

Чл.44.(1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

(2) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

(3) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.45.(1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината.

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кмет на кметство и кметски наместници по въпроси, касаещи само съответното кметство или населено място, които са от компетентността на ОбС за решаване.

(3) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

(4) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

Чл.46. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2). Комисиите могат да провеждат заседания в отделен район или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния район или населено място.

(3) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(4) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл.47. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други

заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.48. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

Чл.49. Становище на постоянна комисия се докладва на заседание на Общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.50. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред Общинския съвет.

(4) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Чл.51. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от Общинския съвет критерии и условия.

(2) Експертите и консултантите по ал.1 работят на обществени начала.

(3) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал.1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от ОбС по предложение на председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината. Средствата се осигуряват в рамките на бюджета на Общинския съвет.

предишна | съдържание | следваща

4 коментара и връзки към “Глава седма – Комисии на Общинския Съвет”

  1. ДАНИЕЛА says:

    ИСКАМ ДА ПИТАМ ЗАЩО НА ЕДНИ СЕ РАЗРЕШАВА У4ЕНИ4ЕСКИ ОТПУСК,А НА ДРУГИ НЕ КАТО ВСИ4КИ РАБОТИМ КЪМ ОБЩИНАТА.МОЖЕ БИ ПО СИМПАТИЯ


Връзки към тази страница

  1. […] Глава седма КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ […]

  2. […] предишна | съдържание | следваща […]

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!