10-05-2009 | Ася |

предишна | съдържание | следваща

Чл.37. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) Всяка група се състои от най-малко 3-ма общински съветници.

(3) Общински съветници, чиито брой е недостатъчен за образуване на отделно политически представителна група, могат да се присъединяват към вече образувана такава и да създават политически съюз.

(4) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

(5) Името на групата не може да повтаря име на група, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред в специалния регистър при председателя на Общинския съвет.

(6) Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.38. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на Общинския съвет.
(3) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(5) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

предишна | съдържание | следваща

3 коментара и връзки към “Глава шеста – Групи на общинските съветници”


Връзки към тази страница

  1. […] Глава пета ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Глава шеста ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ […]

  2. […] предишна|съдържание|следваща […]

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!