10-05-2009 | Ася |

предишна | съдържание

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 2. Чл. 20, ал. 2 влиза в сила, считано от 01.01.2008 година. Възнаграждението на общинските съветници до 31.12.2007 г. се определя както следва: – за участие в заседание на Общинския съвет – сума в размер на 50 лв.
§ 2. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане и отменя Правилника по чл.21, ал.3 от ЗМСМА, утвърден с Решение № 16 от 28.01.2004 год.
§ 3. Този Правилник е приет с Решение №.93 от Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Сливница, проведено на 20.12.2007 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /М.Божкова/

предишна | съдържание

2 коментара и връзки към “Глава тринадесета – Преходни и заключителни разпоредби”


Връзки към тази страница

  1. […] тринадесета ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Приложения: ДОКЛАДНА […]

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!