10-05-2009 | Ася |

предишна | съдържание | следваща

Чл.111. (1) Кметът на общината,заместник-кмета, секретаря на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.
Чл.112. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това на всеки 3 месеца.
Чл.113. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и касети със заседанията за последните 4 години за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.
(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.
Чл.114. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.
Чл.115. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.
(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.
Чл.116. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.
Чл.117 (1) Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет, по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.
Чл.118. (1) Общинският съвет има своя бюджетна сметка за издръжка и организационни разходи, която се приема с бюджета на Общината.
(2) За сумата, гласувана по нея се прави разпределение на разходите по параграфи под формата на самостоятелен бюджет, който се утвърждава от Съвета.
(3) Отчет по изпълнението на бюджета на ОбС се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от ОбС.
Чл.119. (1) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация

задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.
(2) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.
(3) Служителите в звеното по ал.2 са пряко подчинени на ОбС и се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.
(4) В звеното по ал.2 могат да бъдат включени и експерти на граждански договор, които да подпомагат дейността на ОбС и неговите ПК
(5) Средствата за възнаграждение на лицата по ал. 4 се предвиждат в бюджета на ОбС

Чл.120. Звеното по чл.119,ал.2 от този Правилник:
1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;
4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
5. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

Чл.121. (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.
(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.
Чл.122. (1) Кметските наместници:
1. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;
2. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
3. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;
4. предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;
5. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
6. водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;
7. отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място;
8. представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии.

(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на общината.

предишна | съдържание | следваща

3 коментара и връзки към “Глава единадесета – Взаимодействие между Общинския съвет и Общинската администрация”


Връзки към тази страница

  1. […] Глава единадесета ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМ… […]

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!