10-05-2009 | Ася |

предишна | съдържание | следваща

Чл.98. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.
Чл.99.(1). Общинският съветник може да отправя писмени питания чрез председателя на общинския съвет най- късно 7 дни преди началото на заседанието. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки. Питането се подписва от общинския съветник и се завежда в деловодството на Общински съвет.

(2) Устни питания могат да бъдат отправяни в края на всяко заседание.”

Чл.100. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл.101. (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание в дневни ред.

(2) Председателят на общинския съвет уведомява незабавно Кмета на общината за постъпилите питания. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.102. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.
Чл.103. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 2 минути, а кметът да отговори – в рамките на 5 минути.

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики.Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл.104. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.105. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.106. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.107 Общинският съвет провежда обсъждане на шестмесечен отчет за изпълнение на бюджета.

Чл.108 (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.

(2) Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

(3) Становищата за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание.

(4) При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал.3, но не по-късно от два месеца от издаването й.

Чл.109. (1) Общинският съвет с решение, взето с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците прекратява предсрочно пълномощията на кмета на общината и на кмет на кметство в случаите при трайна невъзможност или когато е на лице системно неизпълнение на функциите им за повече от три месеца.
(2) За установяване на обстоятелствата по ал.1 общинският съвет избира временна комисия. В състава на комисията се включват представители на всички групи общински съветници.

(3) Комисията извършва проверка по предоставените сигнали и материали и представя пред общинския съвет становище в срока, определен за дейността й.

Чл.110. Председателят на общинския съвет обявява на заседание на съвета предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на общината и на кмет на кметство когато са налице обстоятелствата по чл.42, ал.1 т.т.1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗМСМА. Прекратяването на пълномощията в този случай не подлежи на гласуване.

предишна | съдържание | следваща

3 коментара и връзки към “Глава десета – Контрол върху актовете на кмета на общината,издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет”


Връзки към тази страница

  1. […] Глава десета КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА,ИЗДАДЕНИ В… […]

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!