10-05-2009 | Администратор |

Общинският съвет определя числеността и структурата на общинската администрация. Съгласно одобрения план, кметът на общината, назначава заместник-кметове и определя техните функции.

Кметът на общината, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината.

Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на общината, съответно на кмета на района.

Заместник кметовете получават задачи в определени сфери: икономика, общинска собственост, устройство на територията, земеделие и екология, благоустройствени и комунално-битови, финанси и др.

Източници:

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!